AVG A-kantoor weet er raad mee!

Het is bijna niet te missen. Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Vanaf deze datum geldt voor de gehele EU dezelfde privacywetgeving. Wat houdt deze verordening in? en Wat betekent dit voor u?

AVG kort samengevat

Voor de AVG is het van belang dat de verwerker maatregelen neemt om de veiligheid van de te verwerken Persoonsgegevens binnen verschillende opslagvormen te waarborgen.

Waarbij de verwerker de partij is die Persoonsgegevens verzameld, opvraagt, vastlegt, bewaard, wijzigt, raadpleegt, gebruikt, verstrekt door middel van doorzending, verspreid, vernietigd, afschermt of in enige vorm ter beschikking stelt. A-kantoor is voor haar klanten verwerker.

Implementatie van de AVG bij A-kantoor

Wat hebben wij gedaan om de veiligheid van onze opslagvormen waarin uw Persoonsgegevens worden opgeslagen te waarborgen?

  1. Wij hebben per dienst bekeken met welk doel wij voor u Persoonsgegevens verwerken, welke Persoonsgegevens dit zijn, waarin wij deze gegevens opslaan en hoe wij deze opslagvormen beveiligen.
  2. Binnen ons kantoor is tevens een coördinator aangesteld bij wie u terecht kunt voor vragen ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens.
  3. Ontwikkeling van de procedure van melding bij datalekken.
  4. Vastlegging van wederzijdse rechten en plichten.
  5. Ontwikkeling van de Tool: ‘Hulp bij AVG implementatie’.

Het geheel hiervan is opgenomen in onze ‘Privacyverklaring’ en de ‘Verwerkersovereenkomst’. Voor de ‘Privacyverklaring’, ‘Verwerkersovereenkomst’ en de tool: ‘Hulp bij AVG implementatie’, gebruik de link onder dit bericht. Deze documenten zijn onderdeel van de vernieuwde opdrachtbevestiging welke wij met u zullen sluiten.

https://a-kantoor.nl/public/files/attachments/28/tool_hulp_bij_avg_implementatie.pdf